استفاده از فاکتورهای رشد برای تقویت ایمپلنتهای استخوانی

استفاده از فاکتورهای رشد برای تقویت ایمپلنتهای استخو،

محققین با استفاده از نانوذرات برای ایمپلنت های پرینت شده با ال،ای مجزای فاکتور رشد، آنها را به صورت فعال وعملکردی درآوردند و به بررسی این امر پرداختند که چگونه نرخ رشد عروق خونی در شرایط درون تنی)آنژیوژنز( به بیان فاکتور رشد اندوتلیالی عروقی) VEGF ( بستگی دارد.

ایمپلنتهای پرینت شده در این مطالعه، دارای گرادیان یا شیبی از فاکتور VEGF بودند که با مجتمع شدن فاکتور BMP همراه بود و کینتیک یا روند آزادسازی این فاکتورها به صورتی بود که موجب تسریع بهبودی نواقص استخو، بزرگ می شود.

استفاده از فاکتورهای رشد برای تقویت ایمپلنتهای استخو،
منبع: https://pezeshkanirani.ir/medical-trade-news/10158/

این مطالعه پتانسیل این را دارد که از فاکتورهای رشد زیست پرینت شده برای بهبود قابلیت ایمپلنت های استخو، و بازسازی بافت استخوان استفاده کند

Medscape : در سال های اخیر محققین همواره به دنبال یافتن راهکاری برای تقویت ایمپلنتهای استخو، بوده اند و در مطالعه ای جدید از قابلیت فاکتورهای رشد برای این امراستفاده کرده اند.

این مطالعه سطح بالاتر تهاجم عروقی را به ایمپلنت حاوی گرادی، از VEGF در مقایسه با آنهایی که به طور یکدست با مقادیر مشابه از این فاکتور بارگیری شده اند، نشان داد.