بررسی عوارض جانبی فلوروکینولون ها

بدون علامت رخ داده است. به خصوص در بیماران سالخورده،پیامدهای یکتاندنوپاتی که نیازبه بی حرکتی برای چند هفته دارد، ممکن است شدیدباشد وبا عواقب

رگماتوژن جداشدگی شبکیه اشاره شده است.

اسهال وابسته به کلست،وم دیفیسیل، یک خطر مهم در ارتباط با درمان ضدمیکروبی است. عوامل میزبان نیزمانند افزایش سن، نقش مهمی در ایجاد عفونت با این باسیل بی هوازی دارند. شدت علایم عفونت کلست،وم دیفیسیل،ا ز اسهال خفیف تا کولیت سودوممبران تهدیدکننده، متغیر هستند. محققان دربررسی های مختلف به این

کینولونها به شدت تمایل به متصل شدن به مل،ن دارند وبنابراین، ساختارهای حاوی مل،ن در چشم، مانند شبکیه، ،بیه و جسم مژگ،، یک هدف بالقوه سمیت برای آنها برشمرده می شوند. در گزار ش های موردی به ارتباط درمان طول، مدت با کینولون تا ۶ سال و نوروپاتی اپتیک اشاره شده است. در بعضی مطالعات، به افزایش خطر

-۱ آرتروپاتی درنوجوانان: تتراسیکلین ها و کینولونهاچندین ویژگی مش،

موضوع اشاره دارند که فلوروکینولو نها، آنتی بیوتیک هایی هستند که به شدت با        اسهال ناشی از کلست،وم دیفیسیل مرتبط هستند.

آنتی بیوتیک ها که در سطح وسیعی استفاده می شوند،مانند پنی سیلین ها وسفالوسپورین ها، بروز اسهال بااین داروها بسیار کم است.

در مقایسه با دیگر گروه های دارویی آنتی بیوتیکی،واکنش های پوستی از عوارض جانبی نسبتا نادر در طول درمان با کینولو نها هستند. تظاهرات بالینی این عوارض، از اریتم خفیف مناطق در معرض آفتاب تا بثورات تاولی شدید، متغیر هستند. فوتوتو،یسیتی هم از دیگر عوارض پوستی برخی از داروهای این دسته هستند که دیگر از آنها استفاده نمی شود.

عوارض سیستم ،تی

فلوروکینولو نها می توانند باعث عوارض جانبی CNSشوند که دومین نوع متداول واکنش جانبی در طول درمان است.اضطراب،بی قراری، عصبی بودن،بی خوابی،

درمان با این دسته از آنتی بیوتیک ها می تواند با افزایش زودگذر سطح سرمی آمینوترانسفرازها همراه باشد، اماآسیب جدی حاد کبدی شایع نیست. این واکنش های

علایم CNS مشاهده شده در طول درمان با این دسته ازداروها ممکن است ناشی از تداخل با متابولیسم مشتقات زانتین باشد. سیپروفول،اسین آنزیم های منوا،یژن از

اختلا لهای CNS )مثلا، صرع و آرتریو،روز شدید(،فقط با نظارت دقیق باید تحت درمان با فلوروکینولونها قرار گیرند.

با توجه به بررسی های سازمان غذا و داروی آمریکا در مورد فلوروکینولونها و عوارض جانبی غیرفعال کننده و بالقوه غیرقابل بازگشت آنها، محدودیت هایی در       استفاده از آنها در عفونت های کمتر شدید مانند سینوزیت حاد،برونشیت حاد، و عفونت های غیرعارضه دار دستگاه ادراری، وضع شده است.

دارند

CYP1A2 را مهار کرده و باعث افزایش قابل توجه نیمه عمر حذف و غلظت پ،مایی تئوفیلین و کافئینی می شود که همراه با سیپروفلو،اسین تجویز شده اند.

کبدی را ای،نکراتیک می نامند، ی،ی از طریق یک واکنش ایمونولوژیک یا در      پاسخ به تشکیل متابولیت های کبدی رخ می دهند. این واکنش ها نادر هستند، در نتیجه می توانند با تاخیر همراه باشند. صدمات حاد کبدی با داروهای ضدمیکروبی )مثلا، کوآمو،ی کلاو، کوتریمو،ازول و فلو،اسین( دیده شده است.

سو ءهاضمه، تهوع، استفراغ، اسهال و سایر واکنش های دستگاه گوارش، از جمله عوارض جانبی ای هستند که در طول درمان با آنها دیده می شود. در مقایسه با سایر

: مواد شلات کننده هستند و باکاتیونهای دو و سه ظرفیتی کمپل، هایی تشکیل داده و ممکن است باعث ایجاد عوارض جانبی سیستم عضل، ،تی شوند. مهار رشد

در مراحل پیش بالینی درمان مزمن با کینولونها، حیوانات دچار کاتاراکت شده اند اما در انسان چنین موردی گزارش نشده است.

در این مقاله، به بررسی عوارض جانبی ۳ کینولون پرکاربرد، ی،ی سیپروفلو،اسین، لووفلو،اسین ومو،یفلو،اسین، پرداخته می شود

واکنش های عصبی رو، از نگر، های ویژه در سالمندان است. بیماران سالمند با

عوارض سیستم عصبی مرکزی

میثم ،تی:آنتی بیوتیک های فلوروکینولونی در سطح گسترد ه ای برای درمان عفونت ها،ا ز جمله عفونت های سیستم های تنفسی،ادراری و گوارشی، تجویز می شوند. با این حال، همراه با مزیتی که دارند، باعث بروز عوارض جانبی مهمی هم می شوند، مانند پارگی تاندون، چه به صورت کامل و چه به صورت جزئی، که از عوارض بسیار نادر آن است. مک،سم ایجاد آن مشخص نیست، اما مرتبط با تغییرات در رشته های کلاژن شناخته شده است.

عوارض پوستی

نوزادان نارس و نقایص شدید دند، پس از درمان با تتراسیکلین گزارش شده است. به همین دلیل، مصرف تتراسیکلین ها در کودکان زیر ۸ سال ممنوع است. ازسوی دیگر،ا ستفاده محدود از کینولو نها در کودکان، هنوزهم توسط برخی از نویسندگان موضوعی بحث برانگیزاست، زیرا شواهد روشن برای اثرات کندروتو،یک فقط از آزمایش های انس، برآمده اند. با این وجود،تجویز این دسته از داروها، به غیر از چند مورد استثنا،مانند استفاده از سیپروفلو،اسین در کودکان مبتلا به عفونت های         پیچیده ادراری یا عفونت های پسودوموناس در کودکان مبتلا به فیبروز سیستیک، منع مصرف دارند.

عوارض گوارشی

ش،تگی لگن مقایسه شده است
منبع: https://pezeshkanirani.ir/medical-updates/10223/

عوارض چشمی

گزار شهای موردی و مطالعات گذشته نگر متعددی درارتباط با خطرات کبدی ناشی     از کینولو نها منتشر شده اند.

-۲ تاندنوپاتی: در حال حاضر، تمام کینولو نهای مورداستفاده باعث تاندنوپاتی می شوند. در برخی موارد،پارگی تاندون پس از یک دوره تاخیر چند هفته ای

سرخوشی و کابوسها شایع نیستند، تشنج و حوادث رو، نیز بسیار نادر هستند.