تاثیر PCOS بر خطر بیماری قلبی عروقی پس از یائسگی

بیماری شریان محیطی یا پروسیجر اندام تحت،،

پیوند عروق کرونر،

فشار خون سیستولیک بالاتر، کلسترول بالاتر و قند ناشتای بالاتری را نشان دادند.

در صورت عدم وجود گزارش در مورد سن یائ، ،ن، حدود ۵۱ سالگی برای آن تعیین شد )یا اگر

مبتلا به PCOS بودند، ۶/ ۱ برابر بیشتر شانس خطر بروز حوادث قلبی عروقی را داشتند. همچنین، این

به همین ترتیب، در سال های باروری ،ن، PCOS با خونریزی غیرطبیعی رحم، هیرسوتیسم، دیس لیپیدمی، ناباروری، تحمل مختل شده گلوکز،دیابت حاملگی و پره اکلامپسی ارتباط دارد، اما آنچه که کمتر مشخص است، این است که اختلال عملکرد قلبی و متابولیک پایه طی سال های تولید مثل، بعدا به بیماری قلبی عروقی پس از یائ، تبدیل می شود یا خیر.

سن شرکت کنندگان در زمان غربالگری و در زمان یائسه شدن، بین دو گروه تفاوت م،ی داری نداشت،

: سکته قلبی، حوادث مغزی عروقی

نارسایی احتق، قلب،

از یائ، قرار دارند. در واقع، آنها در بررسی های خود به این نتیجه رسیدند که تشخیص PCOSقبل از یائ، با ۶۴ درصد افزایش خطر بیماری قلبی عروقی پس از یائ،، مستقل از سن فرد در زمان ورود به مطالعه، نژاد، شاخص توده بدنی و وضعیت مصرف دخ،ات همراه است. در نظرگرفتن نتایج برای زن، که به دنبال مراقبت مربوطبه باروری هستند، مهم است.

علاوه بر این، پیری تخمدان ممکن است در ،ن مبتلا به PCOS به تأخیر بیفتد، که می تواند در برابر بیماری های قلبی عروقی محافظت ایجاد کند.

آمبولی ریوی و آنوریسم آئورت شکمی.

به همین منظور، محققان آنالیز ثانویه داده های مطالعه کوهورت آینده نگر را کامل ،د. زن، که در این مطالعه وارد شدند،در ابتدای ورود ۴۲ تا ۵۲ سال سن داشتند. دارای رحم و حداقل یک تخمدان بوده و طی ۳ ماه پیش از ورود، ، می شدند. در صورتی که ،ن هم دارای هیپرآندروژنیسم بیوشیمیایی و هم سابقه قاعدگی نامنظم بودند، مبتلا به PCOS در نظر گرفته شدند.

پیش از این، خصوصیات PCOS در دوران بلوغ شناخته شده بوده، از جمله هایپرآندروژنیسم،آکنه، خونریزی نامنظم و سنین متغیر قاعدگی.

در سن ۵۱ سالگی وارد مطالعه شدند، یک سال پس از آن در نظر گرفته شد(. در ویزیت بعدی،،ن به ارائه هرگونه گزارش در مورد بیماری قلبی عروقی در خود پس از یائسه شدن پرداختند.

میثم ،تی:محققان در کنگره علمی  انجمن پزشکی باروری آمریکا اعلام ،د، به نظر می رسد ،ن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیکPCOSپیش از یائ،، بیشتر در معرض خطر ابتلا به سکته مغزی، حمله قلبی و سایر حوادث قلبی عروقی پس

یا استروک،

اما از نظر دیگر ویژگی های پایه اختلافاتی دیده شد.

آنژین، مداخله کرونر از راه پوست یا

این مطالعه بر اهمیت شناسایی PCOS قبل از یائ،، نه فقط برای بهزیستی فوری بیمار، بلکه همچنین به منظور انجام مشاوره و ارجاع من، جهت بهینه سازی اقدامات پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه در برابر CVD و بیماری و مرگ و میر ناشی از آن تأکید می کند. متخصص، که روی بهداشت باروری و ،ن در سنین باروری تمرکز می کنند،این فرصت را دارند تا نقشی حیاتی در بهینه سازی طول، مدت سلامت بیماران خود ایفا کنند.
منبع: https://pezeshkanirani.ir/medical-updates/10227/

در میان ۱۳۴۰ زنی که در آنالیز ثانویه شرکت داده شدند، ۱۳ درصد آنها مبتلا به PCOS بودند. متوسط

پروسیجر شریان کاروتید،

اگر شرکت کنندگان اطلاعات کاملی در مورد وضعیت قاعدگی پایه و تستوسترون تام خود داشته و حداقل یک بار برای پیگیری بعد از یائ، مراجعه ،د، در آنالیز ثانویه شرکت داده شدند.

،ن بیشتری در گروه PCOS سیگار می کشیدند و BMI بالاتری داشتند. همچنین ،ن در این گروه

ترومبوز عمقی و،،

دسته از ،ن نمرات بالاتری را در خطر بیماری قلبی عروقی آترو،روتیک نشان دادند، اما نمره خطر ۱۰ -سال فرامینگهام آنها تفاوت قابل توجهی با ،ن غیر-مبتلا به PCOS نداشت.

آنژیوپ،تی،

پیامد اولیه این مطالعه، اولین رویداد قلبی عروقی پس از یائ، بود. این موارد شامل هر یک از حوادث زیر    ا ست

پروسیجر شریان کلیوی،

پزشکان اغلب با ،ن مبتلا به PCOS روبه رو هستند که به دلیل مشکل در بارداری به پزشک مراجعه می کنند، اما اغلب ]آنها[ بعد از اینکه خانواده خود را ایجاد ،د برای دریافت مراقبت بازنمی گردند،اما این دسته از بیماران باید اطلاعات کاملی در مورد خطرات قلبی عروقی طول، مدت داشته باشند و به آنها تاکید شود که این خطرات مدتها پس از پایان سال های باروری نیز ادامه پیدا می کنند.

پس از کنترل تاثیر سن در زمان ورود به مطالعه، نژاد، BMI ، و وضعیت سیگار کشیدن، زن، که

تغییرات یائ، ممکن است خطر ابتلا را به بیماری های قلبی عروقی در ،ن مبتلا به PCOSکاهش دهد، زیرا مشخص شده که به طور کلی،سطح آندروژن در دوران یائ، کاهش می یابد.