جزییات خدمات ناباروری تحت پوشش بیمه سلامت عنوان شد


به گزارش پایگاه خبری پزشکان ایر، محمد اسماعیل کاملی؛مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران ، در پاسخ به این سوال که کدام خدمات برای زوجین نابارور تحت پوشش بیمه سلامت است گفت: ۲۸ قلم تج،ات پزشکی، ۵۶ کد خدمت آزمایشگاهی، ۶۳ قلم داروی تخصصی، ۲۰ خدمت جراحی، ۴ خدمت فوق تخصصی ناباروری و ۷ خدمت تصویربرداری پزشکی تحت پوشش بیمه سلامت است.
مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، درباره میزان پوشش بیمه ای خدمات ناباروری افزود: ۹۰ درصد تعرفه ،تی در مراکز ،تی و ۹۰ درصد تعرفه عمومی غیر،تی در سایر مراکز اعم از خصوصی، خیریه  و عمومی غیر،تی تحت پوشش بیمه سلامت است.
وی در خصوص بیمه شدگان مشمول خدمات بیمه ای ناباروری تصریح کرد: زوجین ناباروری که در سامانه بیمه سلامت نشان دار شده باشند مشمول این خدمات هستند.
منبع: https://pezeshkanirani.ir/latest-journal/10278/