دستورالعمل درمان با عوامل بیولوژیکی

وجود هر دو بیماری پسوریازیس و آرتریت پسوریازیس، با مشورت یک متخصص روماتولوژی.

اه، درم،

مورد نیاز برای تجویز دارو

در بیمارستان یا درمان های سیستمیک.

پیامدهای درمان های قبلی پسوریازیس

وزن بیمار

استفاده از آنتاگونیست TNF با بیماری های دمیلینه کننده )و استفاده احتمالی از روش های درم، جایگزین در افرادی که بستگان درجه یک آنها مبتلا به بیماری دمیلینه کننده هستند(.

ملاحظاتی که باید قبل از شروع یا ایجاد تغییر در درمان بیولوژیکی در نظر گرفته شوند، به شرح زیر است:

دستورالعمل درمان با عوامل بیولوژیکی ،ا نجمن متخصصان پوست بریت،ا، دستورالعملهای خود را در زمینه درمان پسوریازیس با عوامل بیولوژیکی منتشر ،د.

پسوریازیس که نیاز به درمان سیستمیک داشته باشد.درمان با متوترو،ات و سیکلوسپورین را نتوانند تحمل کنند، برای آنها کنترااندیکه باشد یا با ش،ت درم، مواجه شوند.

وجود اضافی آرتریت پسوریازیس

هماهنگی میان ارائه دهندگان مراقبت سلامت و بیمار، برای توجه به تنظیمات مربوط به تجویز دارو، نظارت و پیگیری بیمار، ضروری است.

پسوریازیس به شرح زیر است:

پسوریازیس تاثیر قابل توجهی بر عملکرد فیزیکی، رو،، یا اجتماعی بیمار می گذارد: گسترده )بیش از ۱۰ درصد از سطح بدن یا شاخص منطقه و شدت پسوریازیس معادل ۱۰ درصد یابیشتر( و/یا پسوریازیس

حضور و فنوتیپ آرتریت پسوریازیس، که ممکن است بر دسترسی و انتخاب و دوز درمان بیولوژیک تأثیر بگذارد.

باشند، مانند چاقی و عدم رعایت رژیم درم،.

فنوتیپ و الگوی فعالیت بیماری

پسوریازیس پایدار )مثلا، عود سریع آن(، زم، که نمی توان درمان را برای مدتی طول، متوقف کرد.

بیمار یهای همزمان فعلی یا قبلی

مشاوره در مورد عواملی که ممکن است در پاسخ دهی ضعیف موثر

نظر بیمار در مورد روش تجویز دارو یا دوز آن

در مکا نهای لوکالیزه شدید بوده و با اختلال قابل توجه در عملکرد بیمار همراه است.

هزینه دارو: هزینه تجویز، دوزاژ، هزینه دارو به ازای هر دوز، مقدمات

به زیر جلدی.

موارد منع مصرف نسبی در افرادی که تحت عمل جراحی انتخابی

بیماری التهابی روده، که مست،م مشاوره متخصص گوارش قبل ازتجویز brodalumab، ixekizumab یا secukinumab است.

در بزرگسالان، هر یک از روش های درم، بیولوژیک را که در حال حاضر مورد تأیید است، به ،وان درمان خط اول ارائه دهید.

استفاده از درمان بیولوژیکی

قرار می گیرند.
منبع: https://pezeshkanirani.ir/medical-updates/10246/

موارد منع مصرف مهم در درمانهای بیولوژیک

معیارهایی که آغاز درمان با عوامل بیولوژیکی به بیمار پیشنهاد می شود:

انتخاب درمان بیولوژیکی

سن بیمار

شدت و تأثیر بیماری

معیارهای استفاده از درمان بیولوژیکی

بهداشتی، مانند پرستاران بالینی، واگذار شود. در مواردی که آرتریت پسوریاتیک یا سایر بیماری های متعدد وجود دارند، باید از سایرمتخصصان مراقبت های سلامت مشاوره گرفته شود.

معیارهای درم، بیولوژیکی را داشته باشند، adalimumab را می توان برای بیماران ۴ ساله یا بالاتر، etanercept را برای بیماران ۶ ساله یا بالاتر، یا ustekinumab را برای افراد ۱۲ ساله یا بیشتر، تجویز کرد. اگر این عوامل پاسخ کافی را ارائه ندهند، باید با یک متخصص بیولوژیک درم، کودکان همراه با در نظر گرفتن موارد زیر مشورت شود:

درمان بیولوژیک برای پسوریازیس فقط باید توسط پزشکان متخصص که در زمینه تشخیص و درمان پسوریازیس، متبحر هستند، آغاز و نظارت شود. نظارت معمول می تواند به سایر متخصصان مراقبت های

وضعیت بارداری و/یا برنامه های بیمار برای بارداری در آینده

پسوریازیس که معیارهای شدت بیماری را برآورده می کند و همراه با آرتریت پسوریازیس فعال است.

درما نهای غیر-بیولوژیکی تکمیلی یا جایگزین، مانند درمان موضعی

احتمال تطابق با روند درمان

اطمینان حاصل کنید تا افراد مبتلا به پسوریازیس که درمان بیولوژیک خود را آغاز می کنند، این امکان را داشته باشند تا در پایگا ههای ثبت ایمنی طول، مدت شرکت کنند.

معیارهایی که براساس آنها درمان با عوامل بیولوژیکی برای بیماردر نظر گرفته می شود:

هنگام تنظیم وانتخاب عامل بیولوژیک متن، با نیازهای بیمار، عوامل مرتبط با پسوریازیس که در زیر می آیند، باید در نظر گرفته شوند:

– سایر عوامل فردی که باید هنگام انتخاب انتخاب عامل بیولوژیکی متن، با نیازهای بیمار در نظر گرفته شوند، به شرح زیر است:

بهینه سازی درمان کمکی، مانند تغ ییر متو،سات از شکل خوراکی

استفاده از آنتاگونیست TNF با نارسایی شدید قلبی )ک، III و IVاز انجمن قلب نیویورک(.

موارد منع مصرف استفاده از روش های درم، بیولوژیک در بیماران

در صورت عدم موفقیت در اولین درمان، داروی بیولوژیکی مجاز دیگری را جایگزین کنید. آنتاگونیست های فاکتور نکروز دهنده تومور TNF( ( یا آنتاگونیست های اینترلوکین ۱۷ باید به ،وان درمان خط اول برای بیماران مبتلا به آرتریت پسوریازیس ارائه شود. اگر درمان با سایر داروهای بیولوژیکی با ش،ت مواجه شوند یا نتوانند از آنها استفاده کنند، یا اگر نیمه عمر کوتاه آنها مساله مهمی باشد، می توان تجویز Etanercept را در بیماران واجد شرایط دریافت آنتاگونیستTNF در نظر گرفت. برای بیماری های بسیار شدید یا در صورت مهم بودن دوزهای مبتنی بر سن برای بیمار، یا اگر درمان با سایر داروهای بیولوژیکی با ش،ت مواجه شوند یا نتوان از آنها استفاده کرد، اینفلی،یماب باید در نظر گرفته شود. بیماران ،دسال، اگر