ضرورت تجویز و مصرف منطقی دارو و سرم درمانی در تابستان

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که تجویز و مصرف غیر منطقی دارو به اقتصاد درمان ضربه میزند؛ اظهار کرد: با توجه به افزایش شدت گرمای هوا و شیوع موج هفتم کرونا ، جامعه پزشکی نسبت به تجویز منطقی دارو مساعدت لازم را انجام دهند. به گزارش پایگاه خبری پزشکان ایر، به […]

نوشته ضرورت تجویز و مصرف منطقی دارو و سرم درم، در تابستان اولین بار در پایگاه خبری پزشکان ایر، پدیدار شد.


منبع: https://pezeshkan-irani.com/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D9%85/