مدیریت بالینی نظارت بیومدیکال بر بیماران جراحی باریاتریک

مکمل مولتی ویتامین و مواد معدنی کامل روزانه، که شامل تیامین، آهن، اسید فولیک، سلنیوم، روی ومس باشد، برای همه بیمار، که جراحی باریاتریک انجام داده اند، توصیه می شود. علاوه بر مصرف مکمل مولتی

اندازه گیری سطح HbA1c پروفایل چربی تست های عملکرد کبد و کلیه ارزیابی سطح ویتامین A، روی، مس و سلنیوم سرم را در بیمار، که برای انجام پروسیجرهای سوءجذب،مانند biliopancreatic diversion with duodenal switchBPD/DS )( برنامه ریزی می کنند، یا برای بیمار، که

سطح HbA1c و چربی را به ترتیب در بیماران مبتلا به دیابت و دی سلیپیدمی پیش از جراحی کنترل کنید.

شمارش کامل سلو لهای خونی، شامل هموگلوبین انداز هگیری سطوح فریتین، فولات، ویتامین B12

مراقبت و پایش پس از جراحی

خطر احتمالی کمبود شدید تیامین را در بیمار، که تحت عمل جراحی باریاتریک قرار گرفته اند،

ارزیابی جامع تغذیه ای برای همه بیمار، که قصد انجام عمل جراحی باریاتریک را دارند، توصیه می شود.

تغذی های را درمان کنید.

K یا آنتاگونیسم( را در فواصل منظم پس از انجام پروسیجرهای سوءجذب مثل BPD/DS یا در صورت

مدیریت بالینی نظارت بیومدیکال بر بیماران جراحی باریاتریک،انجمن جراحی چاقی و متابولیک بریت،ا، دستورالعم لهای بالینی خود را در زمینه نظارت بیومدیکال و جایگزینی ریزمغذی ها دربیمار، که تحت جراحی باریاتریک قرار می گیرند، منتشر کرد.

تست های عملکرد کلیه و کبد شمارش CBC و اندازه گیری سطوح فریتین سرم اندازه گیری سطوح سرمی فولات، ویتامین B12 ، ویتامینD و کلسیم اگر اندازه گیری سطح هورمون پاراتیروئید قبل از جراحی انجام نشده باشد، باید در این زمان بررسی شود.

غربالگری روتین برای کمبود تیامین یا منیزیم توصیه نمی شود. قبل از انجام جراحی باریاتریک، کمبودهای

مقداربهینه کلسیم برای بیمار، که تحت عمل جراحی باریاتریک قرار گرفته اند، مشخص نیست. مصرف

ویتامین و مواد معدنی، آهن المنتال و تزریق عضل، ویتامین B12 را برای بیمار، که تحت روشهای SG ، RYGB و پروسیجرهای سوءجذب مانند BPD/DS قرار گرفته اند ، تجویز کنید. این بیماران ممکن است به مصرف مکمل های ویتامین A و E، همچنین روی، مس و سلنیوم نیازداشته باشند.

در نظر داشته باشید. در صورت مشکوک بودن به کمبود آن، درمان خوراکی یا و، را بدون

پیگیری مادا مالعمرپس از ا نجام جراحی باریاتریک برای اطمینان از برآورده شدن نیازهای تغذیه ای و تشخیص کمبودها و سایر عوارض ضروری است. آزمایشات زیر در ۳، ۶ و ۱۲ ماه پس از جراحی و حداقل سالی یک بار پس از آن توصیه می شود:

مشکوک  به ا بتلا به این کمبودها هستند، درنظربگیرید.

تست های زیربرای ارزیابی پیش از جراحی انجام شوند:

 
منبع: https://pezeshkanirani.ir/medical-updates/10255/

SG)، Roux-en-Y gastric byp،( یا BPD/DS کنترل کنید. نظارت روتین بر سطح منیزیم لازم نیست.

ارزیابی تغذیه ای بیماران پیش از جراحی

انداز ه گیری سطوح ۲۵ -هیدرو،ی ویتامین D و کلسیم سرم و هورمون پاراتیروئید سرم/پ،ما

تأخیر آغاز کنید.

کلسیم را بیشتر در رژیم غذایی تشویق کنید.، زیرا نسبت به مکملهای آن، زیست دسترسی بیشتری داشته باشند

مکمل یاری با ویتامین و مینرال

آنمی و کاهش سطوح فریتین، فولات، ویتامین B12و ویتامین D شایع ترین موارد کمبود در بزرگسالان

بروزنشانه های کمبود،ا ندازه گیری کنید. سطح روی، مس و سلنیوم سرم را پس از ا نجام اسلیو گاس،تومی

و نوجوانان مبتلا به چاقی شدید و عارضه دار است.

سطوح ویتامین A، ویتامین E و ویتامین K1 و PIVKA-II )پروتئین ناشی از عدم وجود ویتامین