مشکلات موجود در ارایه خدمات درمانی ارتباطی به جامعه پزشکی ندارد

نوشته مشکلات موجود در ارایه خدمات درم، ارتباطی به جامعه پزشکی ندارد اولین بار در پایگاه خبری پزشکان ایر، پدیدار شد.


منبع: https://pezeshkan-irani.com/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA/

دکتر رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام گفت: نواقصی که در خدمات و زیر ساخت های اقتصاد سلامت، بیمه ها، خدمات درم،، فضای بازار، صنعت سلامت و ارایه گفت: نواقصی که در خدمات و زیر ساخت های اقتصاد سلامت، بیمه ها، خدمات درم،، فضای بازار، صنعت سلامت و ارایه خدمت سلامت وجود دارد، ارتباطی به […]