گایدلاین بالینی مدیریت پانکراتیت حاد

*بیماران مبتلا به نارسایی پایدار ارگان با نکروز عفونت شده بیش ترین خطر مرگ را دارند.

 میثم ،تی:به گزارش پایگاه خبری پزشکان انجمن جه، جراحی اورژانس ( WSES ) در تازه ترین انتشار، دستورالعمل های خود را در زمینه مدیریت بالینی پانکراتیت شدید حاد ( SAP ) به روز کرده و منتشر کرد.

*فیستول روده ای گسترش یافته به یک peripancreatic collection

استراتژ یهای جراحی

*کوله سیستکتومی ،روسکوپیک در طول پذیرش شاخص در پانکراتیت حاد خفیف سنگ صفراوی توصیه می شود.

درجه بندی شدت بیماری

*سطح هماتوکریت بالاتر از ۴۴ درصد عامل خطر مستقل برای نکروز پانکراتیک است.

*هنگامی که تردید وجود دارد، توموگرافی کامپیوتری ) CT ( شواهد خوبی را از حضور یا عدم حضور پانکراتیت فراهم می کند.

– نکروز عفونی شده پانکراتیک: درناژ پوستی به ،وان خط اول درمان )رویکرد قدم به جلو(درمان جراحی را تا رسیدن زمان مطلو بتر عقب می اندازد یا منجر به برطرف شدن کامل این عفونت در ۲۵ تا ۶۰ درصد از

ERCP* در بیماران مبتلا به پانکراتیت حاد سنگ صفراوی و کلانژیت اندیکاسیون دارد.

طبقه بندی جدید، طبقه بندی تجدید نظرشده آتلانتا و طبقه بندی براساس تعیین شدت پانکراتیت حاد، در تشخیص و شدت پانکراتیت حاد مشابه هستند.

*فاسیال اولیه و/یا بسته شدن قطعی شکم باید به ،وان یک استراتژی برای مدیریت جراحی باز شکمی، زم، در نظر گرفته شود که هر گونه نیاز به احیای مداوم وجود نداشته باشد، کنترل منبع قطعا دست یافته باشد، هیچ نگر، در رابطه با قابلیت زنده ماندن روده وجود نداشته باشد، به جراحی های اکتشافی بیشتر نیازی نباشد و هیچ نگر، برای سندرم کمپارتمانت شکمی وجود نداشته باشد.

منبع:    orld Society of Emergency Surgery
منبع: https://pezeshkanirani.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C/10213/

*همه بیماران مبتلا به SAP را با اسکن سی تی تقویت شده با کنتراست ( CT-CT ) یا تصویربرداری تشدیدمغناطیسی ( MRI ) ارزیابی کنید. زمان بندی بهینه برای اولین ارزیابی ۷۲ ،CE-CT – ۹۶ ساعت پس

جراحی باز شکمی

درادامه اندیکاسیو ن ها برای مداخله جراحی آمده اند:

ERCP *روتین با پانکراتیت حاد سنگ صفراوی اندیکاسیون ندارد.

از ظهور علایم بیماری است.

زما نبندی برای بستن شکم

*به ،وان یک مرحله از یک رویکرد گام به گام پس از پروسیجر percutaneous / endoscopic با

*خونریزی شدید در جریان، زم، که رویکرد اندوواسکولار موفقیت آمیز نیست.

*انجام MR کلانژیوپانکراتوگرافی ( MRCP ) یا اندوسونوگرافی را برای بررسی سنگ های مخفی مجرای مش، در بیماران با اتیولوژی ناشناخته در نظر بگیرید.

*هنگامی که ERCP و اسفنکتروتومی طی پذیرش شاخص انجام می شوند،خطر پانکراتیت عودکننده کاهش می یابد؛ اما همین کوله سیستکتومی پذیرش هنوز هم به خاطر ریسک فزاینده برای دیگر عوارض بیلیاری توصیه می شود

زمان انجام کول هسیستکتومی

*پزشکان باید مراقب باشند بیماران مبتلا به SAP اولیه را بیش از حد مجاز احیا نکنند و به طور منظم فشار درون شکم را اندازه گیری کنند.

*در هنگام پذیرش، اولتراسونوگرافی ) US ( را برای تعیین علت پانکراتیت حاد )بیلیاری( انجام دهید.

*در صورتی که مجبور به انجام جراحی باز شکمی زود هنگام به خاطر سندرم کمپارتمانت شکمی یا ایسکمی ویسرال هستید، توصیه می شود دبرید یا necrosectomyاولیه را انجام ندهید.

*نقطه cut-off آمیلاز و و لیپاز به طور معمول سه برابر حد بالایی تعریف می شود.

*در هر زمان که ممکن است، بیماران مبتلا به نارسایی ارگان را در واحد مراقبت های ویژه پذیرش کنید.

*اگر استراتژ یهای دیگر را می توان برای کاهش یا درمان فشار بالای شدید درون شکمی ( IAH ) در SAP استفاده کرد، از جراحی باز شکمی دوری کنید.

*مورتالیتی: شواهد کافی برای حمایت از رویکرد جراحی باز، با حداقل تهاجم یا اندوسکوپیک وجود ندارد.

همان اندیکاسیونها

*استراتژ یهای جراحی با حداقل تهاجم ) transgastric endoscopicnecrosectomy یا video-،isted retroperitoneal debridement (: این روشها منجر به موارد کمتری از بروز موارد جدید نارسایی ارگان پس از جراحی می شود، اما به مداخلات بیشتری نیاز دارد.

*توصیه می شود که از جراحی باز شکمی بعد از necrosectomy برای SAP استفاده نکنید )مگر اینکه IAH شدید، جراحی باز شکمی را به ،وان یک روش اجباری ا،امی کند(.

* سندرم کمپارتمان شکمی

*در SAP )شاخص شدت سی تی اسکن بیشتر یا مساوی۳(، اسکن CE-CT پیگیری، ۷ تا ۱۰ روز پس از سی تی اسکن اولیه انجام می شود.

اندیکاسیون های انجام ERCP اورژانس

*استفاده از درمان فشار منفی پریتونئال برای مدیریت جراحی باز شکمی توصیه می شود

پارامترهای تشخیصی آزمایشگاهی

 

مداخلات جراحی

تصویربرداری پیگیری

تصویربرداری

بیماران می شود؛ این روش به ،وان اولین خط درم، توصیه می شود.

 

*ایسکمی روده ای یا کله سیستیت حاد نکروز دهنده در طول پانکراتیت حاد

*اسکن CE-CT اضافی، فقط در صورتی توصیه می شود که وضعیت بالینی بیمار بدتر شده یا بهبود مستمر را نشان ندهد، یا هنگامی که مداخله تهاجمی در نظرگرفته می شود.

SAP* با نارسایی دائمی ارگان )قلبی عروقی، تنفسی و/ یا کلیه( و مرگ و میر بالا همراه است. هر دو سیستم

Städfirma – Öppet dygnet runt.