گاید لاین مدیریت بالینی نقرس

– شروع ULT در حالی که بیمار دچار حملات نقرس است، نسبت به آغاز درمان پس از برطرف شدن حملات نقرس، به طور مشروط توصیه می شود.

– استفاده از یک مهار کننده نسبت به عدم درمان )فراتر از درمان حمایتی/ضد درد(، به طور مشروط برای بیمار، توصیه        می شود که دچار حملات نقرس هستند و درمان های ضد-التهابی فوق در آنها بی اثر است، به سختی تحمل می شوند یا منع مصرف دارند.

-تجویز همزمان درمان پروفیلا،ی ضد-التهابی )به ،وان مثال، کولشی سین، داروهای غیر-استروئیدی ضد-التهابی ] NSAID ها[، پ ردنیزون/پردنیزولون(، نسبت به عدم استفاده از درمان پروفیلا،ی ضد-التهابی، قویات وصیه می شود.

– شروع ULT به طور مشروط برای بیمار، توصیه می شود که قبلا حملات بیماری را بیش از یک بار داشته اند، اما رخداد آنها نادر هستند.

– ادامه تجویز همزمان درمان پروفیلا،ی ضد-التهابی به مدت ۳- ۶ ماه نسبت به کمتر از ۳ ماه، با ارزیابی مداوم و ادامه پروفیلا،ی در صورت ،وم، در صورت ادامه حملات نقرس در بیمار، قویا توصیه می شود.

– برای بیمار، که قادر به استفاده از داروهای خوراکی نیستند، درمان با گلوکوکورتیکوئیدها )عضل،، داخل و،، یا داخل مفصلی( نسبت به تجویز مهار کننده های ۱-IL یا ACTH ، قویا توصیه می شود.
منبع: https://pezeshkanirani.ir/medical-updates/10252/

– شروع درمان با آلوپورینول با دوز پائین ) ۱۰۰ میلی گرم در روز – در بیماران مبتلا به CKD ]مرحله ۳ و بالاتر[ با دوز کمتر( و febuxostat) 40 میل یگرم در روز( – با تیتراسیون بعدی دوز، نسبت به آغاز درمان با دوز بالاتر، قویا توصیه         می شود.

اندیکاسیون های درمان دارویی برای کاهش اورات(ULT)

– انتخاب allopurinol یا febuxostat به جای probenecidبرای بیماران مبتلا به CKD متوسط تا شدید )مرحله ۳ و بالاتر( قویا وصیه می شود.

– استفاده از یخ موضعی به ،وان درمان کمکی، نسبت به عدم استفاده از درمان کمکی، برای بیمار، که دچار شعله ور شدن نقرس هستند، به طور مشروط توصیه می شود.

– شروع درمان با probenecid با دوز پائین ) ۵۰۰ میلی گرم یک تا دو بار در روز( با تیتراسیون بعدی دوز، نسبت به شروع درمان با دوز بالاتر، به طور مشروط توصیه می شود.

گاید لاین مدیریت بالینی نقرس،انجمن روماتولوژی آمریکا گایدلاین  مدیریت بالینی خود را برای نقرس، به روزرس، و منتشر کرد. در زیر نگاهی داریم به این دستورالعمل ها.

– درمان با allopurinol به ،وان درمان خط اول ترجیحی، نسبت به سایر ULT ها، قویا برای همه بیماران، از جمله بیماران مبتلا به CKD متوسط تا شدید توصیه می شود )مرحله ۳ و بالاتر(.

– شروع ULT در بیماران مبتلا به نقرس که دچار اولین اپیزود از شعله ور شدن نقرس شده اند، به طور مشروط توصیه        نمی شود. با این حال، شروع ULT به طور مشروط برای بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیوی ( CKD ) متوسط تا شدید )مرحله ۳ و بالاتر(، غلظت اورات سرمی بیشتر از ۹ میلی گرم در دسی لیتر، یا اورولیتیازیس توصیه می شود.

– برای درمان حملات نقرس، درمان خط اول با کلش یسین، NSAID ها، یا گلوکوکورتیکوئیدها )خوراکی، داخل مفصلی،یا داخل عضل،(،نسبت به تجویز مهارکننده ها یا ینترلوکین- ۱ ) (ی ا هورمون آدرنوکورتیکوتروپیکACTH( (، قویا توصیه      می شوند. زم، که کلشی سین به ،وان عامل درم، انتخاب می شود، با توجه به اثربخشی مشابه و خطر کمتر عوارض جانبی، دوز پایین آن نسبت به دوز بالا قویا توصیه می شود.

– شروع ULT برای بیماران مبتلا به نقرس با توفی زیرجلدی بیشتر یا مساوی ۱، وجودشواهدی از آسیب رادیوگرافی )با هر مدالیتی( که قابل انتساب به نقرس باشد،یا حملات مکرر نقرس )بیشتر از ۲ بار در سال یا بیشتر(، اکیدا توصیه می شود.

– ارائه یک پروتکل افزوده شده از مدیریت دوز ULT توسط ارائه دهندگان غیر-پزشک برای بهینه سازی استراتژی درمان-تا- هدف که شامل آموزش بیمار، تصمیم گیری مش،، و پروتکل درمان-تا-هدف است، برای تمام بیمار، که ULT دریافت     می کنند، به طور مشروط توصیه می شود.

– شروع ULT به طور مشروط در بیماران مبتلا به هیپراوریسمی بدون علامت توصیه نمی شود.

شروع ULT

دسی لیتر، نسبت به عدم استفاده از هیچ هدفی، قویا برای همه بیماران دریافت کننده ULT توصیه می شود.

انتخاب ULT اولیه برای بیماران مبتلا به نقرس

– انتخاب pegloticase به ،وان درمان خط اول قویا توصیه نمی شود.

– برای همه بیمار، که ULT دریافت می کنند، دستیابی و حفظ سطح هدف اسید اوریک سرم کمتر از ۶ میلی گرم در

مدیریت حملات نقرس

– به کار بردن استراتژی مدیریت درمان-تا-هدف که شامل تیتراسیون دوز ULT و دوز بعدی آن بر اساس نتیجه اندازه گیری سریالی اورات سرم تا دستیابی به سطح هدف اورات سرم است، نسبت به استراتژی ULT با دوز ثابت برای همه بیماران دریافت کننده ULT ، قویا توصیه می شود.